Domprovst
Jacob Køhn Andersen, Dronning Christines Vej 20, 9000 Aalborg
Tlf.: 61 20 66 65
jaan@km.dk

 


Pia Otte Jørgensen, Guldborghaven 9, 9000 Aalborg.
Tlf.: 30 29 43 46
Medlem af menighedsrådet i Hasseris sogn.
otte@cool.dk
 


Udviklingschef i FDF, Bitten Schjødt Kjær, Hirsevej 14, 9000 Aalborg
Tlf. 22 27 45 50
bitten@fdf.dk
 
 


Sognepræst, Henriette Rosendal, Mester Eriksvej 32, 9000 Aalborg
Tlf. : 98 18 01 37
hsr@km.




Sekretær ved styregruppens møder: Provstisekretær Lone Brønnum Djernis

Baggrund

På budgetsamrådsmødet i september 2012 besluttede menighedsrådene i provstiet at afsætte midler til "Udvikling af den kirkelige undervisning" i Budolfi provsti.

I efteråret 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag med nogle fokusområder i projektet.

Ved et samrådsmøde i december 2012 blev forslaget fremlagt, diskuteret og anbefaldet af præsterne i provstiet.

Provstiets menighedsråd nedsatte en styregruppe ved et visionsmøde den 6. februar 2013, beståene af både præster og menighedsrådsmedlemmer. Det blev gruppens opgave at formulere målsætninger og ansætte en projektkoordinator for alle sogne, i en forsøgsperiode på 1 år. Gruppen skal samtidig følge og evaluerer projektet i samarbejdet og sparring med koordinatoren.

Initiativet er et samarbejdsprojekt mellem alle menighedsråd i Budolfi provsti. Det overordnede mål er, at styrke og videreudvikle den kirkelige undervisning blandt børn og unge. Den ansatte provstkoordinator skal i samarbejde med provstiets præster og øvrige undervisere nytænke undervisningsindhold, form og forløb og indbyde til samarbejde på tværs af sognene. Dertil kommer, at konfirmanderne får gode oplevelser med sammenhæng mellem tro, livserfaring og kirke. At de unge møder kirken, som et godt læringssted og at underviserne får styrket deres kompetencer og samarbejdsrelationer. 

Efter opslag og sondering af ansøgerne, valgte styregruppen sognepræst Benny Vindelev, der blev ansat i stillingen fra 1. juli, 2013.

Mål og beslutninger

Styregruppemøde 14. maj.
Koordinator foretager fra ansættelsestidspunktet en sonderingsrunde blandt alle underviserne med henblik på at indsamle ønsker, ideer, forventninger og behov og udarbejdet forslag til strukturplan for tiltag, aktiviteter og indsatsområder. 
Koordinator arbejder med etablering af informationsplatform og digital kommunikation i netværket.
Den samlede plan fremlægges for styregruppen til evaluering og prioritering. 

Styregruppemøde 9. september.
Koordinator foretager projektfremlæggelse for provstiets præster ved et samrådsmøde, lytter sig frem til evt. justeringer og arbejder videre med offentliggørelsen af den digitale platform, der skal rumme indhold og muligheder i det samlede projekt. 
Koordinator sørger for at alle involverede parter får orientering undervejs. Projektaktiviteterne sættes iværk gennem koordinering og samarbejde. 

Styregruppemøde 5. november.
Konfirmandforberedelsen og den nye folkeskolereform blev drøftet. Der blev vedtaget en dagsorden for fremlæggelse af udfordringer og perspektiver til kommende præstesamrådsmøde. Der skal fremlægges en analyse af den aktuelle situation, samt diskuteres, hvordan kirken står stærkest i samtaler med skolerne. Der skal præsenteres og søges opbakning til en mere fælles tidsstruktur i sognene med henblik på forhandling med kommunalbestyrelsen og andre involverede parter. Koordinator laver analyse, oplæg og leder et gruppearbejde om spørgsmålet på samrådsmødet.

Tidlig forår 2014
Projektet ”kirkelig undervisning” blev evalueret og drøftet på præsternes samrådsmøde med opbakning og opfordring til at det skal fortsætte og udbygges fra 1. juli. Alle ti menighedsråd har godkendt samme indstilling og der blev udarbejdet ministeriel samarbejdsaftale mellem alle sogne med henblik på en fuldtids projektlederstilling over en periode på fire år med evaluering af arbejdet og behovet efter tre år.  

Maj-juni 2014
Provstiet udarbejdede stillingsopslag med reference til styregruppen og ansatte pr. 1. juli Benny Vindelev. Opnormering af stillingen til fuld tid, skal bl.a. bruges til også at omfatte kortlægning og understøttelse af minikonfirmandundervisningen i provstiet, strukturering af tilknytningen til det kommende Folkekirkens Hus, opfølgning af rammeaftalen med Aalborg kommune og implementering af den nye anordning om konfirmation, der også rumme krav om undervisningstilbud til børn med særlige behov. Tillige skal der organiseres forsøgsaktivitet med tider og indhold i den kirkelige undervisning.  

Juni-august 2015.
Efter et længere forløb med afdækning af behovet for ressourser til den kirkelige undervisning for børn med særlige behov her provstiudvalg og menighedsrådene besluttet at etablere en halvtidsstilling til varetagelse af området. Stillingen knyttes i det daglige arbejde til projektet. Efter opslag, behandling af indkomne ansøgninger og samtaler blev sognepræst Anette Rast Sørensen ansat til opgaven fra 1. oktober.

August-september 2016.
Annette Rask Sørensen har efter længere tids sygemelding opsagt sig stilling til varetagelse af undervisning for børn og unge med særlige behov. Styregruppen har drøftet den nye situation og besluttet at der fremadrettet skal arbejdes med etablering af et fag-team af flere personer i provstiet, der aktivt varetager den kirkelige undervisning på specialområdet. Projektlederen varetager undervisningsansvaret på alle specialhold i perioden med tilkoblet medhjælp fra andre i provstiet. 

Maj 2017.
Efter udsendt rapport over projektets først 3 år har alle menighedsråd i provstiet haft projektet til drøftelse og evaluering og samlet taget beslutning om en fortsættelse efter 2018.