Anordning om konfirmation 


Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser
§ 1. Både børnekonfirmandundervisningen og konfirmationsforberedelsen bygger på dåben og er led i folkekirkens dåbsoplæring.
Stk. 2. Formålet er at medvirke til at gøre børnene og de unge fortrolige med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste samt lære dem, hvad det vil sige at leve i en kristen tro og som en del af det kristne fællesskab.

Kapitel 2

Børnekonfirmandundervisningen

§ 2. Menighedsrådet har ansvaret for, at alle børn på tredje eller fjerde klassetrin får et tilbud om deltagelse i børnekonfirmandundervisning.
Stk. 2. Dette kan ske ved:
1) at menighedsrådet selv etablerer et tilbud,
2) at menighedsrådet samarbejder med et eller flere andre menighedsråd indenfor f.eks. et pastorat eller et skoledistrikt om et tilbud til de deltagende sognes børn, eller
3) at menighedsrådet selv eller i et samarbejde som nævnt i nr. 2 opretter et alternativt tilbud, der godkendes af biskoppen, jf. § 5.

§ 3. Børnekonfirmandundervisningens mål skal nås ved at formidle kendskab til kirke og kristendom i mødet med børnenes egne erfaringer og spørgsmål.
Stk. 2. Undervisningens omfang skal være på mindst 16 lektioner af 45 minutters varighed. Undervisningen gives enten i form af et forløb over mindst 2 måneder eller i et samlet forløb af mindst 1 uges varighed.

§ 4. Ansvaret for undervisningen og tilsynet med den påhviler præsten.
Stk. 2. Menighedsrådet antager i nødvendigt omfang en fast medhjælp til undervisningen. Medhjælperen skal have en teologisk og pædagogisk viden svarende til de uddannelseskrav, der stilles til sognemedhjælpere. Ansættelse sker i enighed mellem menighedsrådet og den eller de præster, der har ansvaret for undervisningen og tilsynet med den.
Stk. 3. Hvor der er uenighed mellem præst og menighedsråd om antagelse af medhjælp eller om behovet herfor, kan sagen indbringes for biskoppen til afgørelse.
Stk. 4. Det tilstræbes, at undervisningen sker i et samarbejde med forældrene.

§ 5. Biskoppen kan tiltræde, at et menighedsråd tilbyder børnekonfirmandundervisning på andre måder end nævnt i § 3, stk. 2. Biskoppen kan endvidere tiltræde, at et menighedsråd tilbyder børnekonfirmandundervisning på andre klassetrin end nævnt i § 2, stk. 1.
Stk. 2. Biskoppen skal ved sin godkendelse sikre, at formålet med børnekonfirmationsundervisning, jf. § 1, stk. 2, og § 3, stk. 1, iagttages.
§ 6. Deltagelse i børnekonfirmandundervisningen er ikke en forudsætning for at blive konfirmeret.

Kapitel 3

Konfirmationsforberedelsen

§ 7. Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der
1) er døbt med den kristne dåb,
2) har modtaget forberedelse til konfirmation i henhold til bestemmelserne i dette kapitel, og
3) er fortrolig med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste.
Stk. 2. Det påhviler præsten at påse, at de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte vilkår for konfirmation er opfyldte.

§ 8. Konfirmationsforberedelsens mål skal nås ved at bygge bro mellem konfirmandernes livsverden og evangeliet og at indøve dem i gudstjenestelig praksis.

§ 9. Præsten har ansvaret for tilrettelæggelsen og varetagelsen af konfirmationsforberedelsen, som normalt forudsætter, at konfirmanden har modtaget kristendomsundervisning i folkeskolen eller andetsteds.
Stk. 2. Til undervisningen kan menighedsrådet antage en fast medhjælp, som skal have en teologisk og pædagogisk viden svarende til de uddannelseskrav, der stilles til sognemedhjælpere. Ansættelse sker i enighed mellem menighedsrådet og den eller de præster, der har ansvaret for undervisningen og tilsynet med den. Såfremt medhjælperens selvstændige andel af undervisningen overstiger 20 %, skal biskoppens godkendelse indhentes.
Stk. 3. Hvor der er uenighed mellem præst og menighedsråd om antagelse af medhjælp eller om behovet herfor, kan sagen indbringes for biskoppen til afgørelse.
Stk. 4. Det tilstræbes, at forberedelsen sker i samarbejde med forældrene.

§ 10. Konfirmationsforberedelsen foregår på folkeskolens syvende eller ottende klassetrin.

§ 11. Normalt skal en konfirmand forberedes til konfirmation af en sognepræst i bopælspastoratet.
Stk. 2. Dog kan en konfirmand indmeldes til konfirmationsforberedelse hos en anden præst i folkekirken, som er villig til at undervise og eventuelt konfirmere konfirmanden.

§ 12. Konfirmationsforberedelsen finder normalt sted i kirkens lokaler. Hvor forholdene gør det ønskeligt, kan forberedelsen efter anmodning fra præsten med menighedsrådets tilslutning henlægges til et andet af provsten godkendt lokale.
Stk. 2. Efter menighedsrådenes bestemmelse kan konfirmationsforberedelsen finde sted i et samarbejde mellem flere sogne.

§ 13. Antallet af konfirmander på et hold må ikke overstige det for folkeskolens klasser på samme alderstrin gældende. Der tilsigtes en gennemsnitlig holdstørrelse på 22.
Stk. 2. Konfirmanderne forberedes til konfirmation i det skoleår, i hvilket der om foråret afholdes konfirmation. Undervisningsforløbet strækker sig til umiddelbart forud for konfirmationen. Hvor der tillige afholdes konfirmation om efteråret, bør desuden nogle lektioner henlægges til tiden lige forud for denne.
Stk. 3. Undervisningsforløbet omfatter mindst 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner af 45 minutters varighed. Det foregår i to ugentlige lektioner eller i en kombination af ugelektioner og mere samlede moduler eller halv- eller heldagsundervisning, hvor det tjener undervisningens formål.
Stk. 4. Inden for samme skoledistrikt bør der tilstræbes en ensartet tilrettelæggelse af tiden for konfirmationsforberedelsen.

§ 14. En begrænset del af konfirmationsforberedelsen kan henlægges til et internatophold.
Stk. 2. Biskoppen kan godkende, at en væsentlig del eller hele konfirmationsforberedelsen for et eller flere konfirmandhold i sognet eller pastoratet henlægges til et internatophold.
Stk. 3. Det er en betingelse for godkendelse, at undervisningsplanen for internatopholdet indgår i eller udgør et beskrevet sammenhængende forløb, der opfylder formålet med konfirmationsforberedelsen, såvel vedrørende indhold, holdstørrelse som antal lektioner.

§ 15. Biskoppen kan godkende, at konfirmationsforberedelsen helt eller delvist henlægges til et internatophold, der tilbydes konfirmander fra et større område. Konfirmationsforberedelsen forestås af en præst med embede i folkekirken.
Stk. 2. Såfremt internatopholdet kun udgør en del af den samlede konfirmationsforberedelse, må der ved ansøgningen redegøres for, hvorledes de deltagende konfirmander erhverver eller har erhvervet den yderligere forberedelse, jf. § 11, og hvilken præst der skal konfirmere de deltagende konfirmander, jf. § 16.
Stk. 3. Tilladelse gives af biskoppen i det stift, hvor den pågældende præst gør tjeneste, og forudsætter, at de i § 14, stk. 3, nævnte betingelser er opfyldte.

§ 16. Den præst, der har forberedt en konfirmand i den anordnede tid, er forpligtet til at konfirmere vedkommende, medmindre der er indgået anden aftale i henhold til § 11, stk. 2.
Stk. 2. Har en konfirmand forsømt forberedelsen uden gyldig grund eller tilsidesat de af præsten givne anvisninger, kan præsten afvise vedkommende fra forberedelsen og/eller konfirmationen. Konfirmanden kan i så fald ikke antages til forberedelse eller konfirmation i samme forberedelsesperiode af en anden præst, medmindre tilladelse meddeles af biskoppen.
Stk. 3. Afbrydes forberedelsen hos en præst af andre grunde efter overenskomst med forældre eller værge, kan den fortsættes hos en anden præst, som er villig til at modtage vedkommende.
Stk. 4. Præstens afgørelse om at afvise konfirmanden fra forberedelsen eller konfirmationen kan inden 10 dage påklages til biskoppen, hvis afgørelse er endelig.

Kapitel 4
Konfirmationen
§ 17. Konfirmationen foregår i kirken ved en ordinær gudstjeneste og udføres efter de for konfirmation gældende forskrifter og ritualer.

§ 18. Konfirmationen afholdes normalt om foråret. Menighedsrådet kan bestemme, at der tillige afholdes konfirmation om efteråret. Konfirmationsdagen fastsættes af sognets præst eller præster i samarbejde med menighedsrådet og kan afholdes en søndag eller anden helligdag, dog ikke Langfredag, Påskedag eller Pinsedag. Hvor lokale forhold nødvendiggør det, kan konfirmationen dog uanset bestemmelsen i § 17 finde sted på en hverdag.
Stk. 2. I pastorater med flere kirker kan menighedsrådet eller menighedsrådene i fællesskab bestemme, at konfirmation skal afholdes skiftevis i pastoratets kirker.

Kapitel 5
Mulighed for fravigelser
§ 19. Biskoppen kan ud over de i §§ 4, 5, 9 og 14 – 16 nævnte tilfælde under særlige omstændigheder give tilladelse til mindre afvigelser fra de i anordningen indeholdte bestemmelser.

Kapitel 6
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 20. Anordningen træder i kraft den 1. oktober 2014.
Stk. 2. Anordning nr. 353 af 9. maj 1994 om indledende konfirmationsforberedelse (dåbsoplæring) og anordning nr. 744 af 2. december 1989 om konfirmation ophæves.
§ 21. Anordningen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Fredensborg Slot, den 24. september 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE