Udblik til styrket dåbsoplæring


Vejledende følger af den nye anordning i kort form. 
 
Kapitel 1. Almindelige bestemmelser
§ 1. Såvel børnekonfirmandundervisningen som konfirmationsforberedelsen bygger på dåben og er led i folkekirkens dåbsoplæring.
Stk. 2. Formålet er at medvirke til at gøre børnene og de unge fortrolige med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste, samt lære dem, hvad det vil sige at leve i en kristen tro og som en del af det kristne fællesskab.
 
Konfirmationsforberedelsen
§ 9. Adgang til at blive konfirmeret har enhver
1. der er døbt med den kristne dåb, og
2. har modtaget forberedelse til konfirmation i henhold til bestemmelserne i dette kapitel, samt
3. er fortrolig med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste.
Stk. 2. Det påhviler præsten at påse, at de i stk. 1, pkt. 1 -3 nævnte vilkår for konfirmation er opfyldte.
§ 10. Konfirmationsforberedelsens mål skal nås ved at bygge bro mellem konfirmandernes livsverden og evangeliet og at indøve dem i gudstjenestelig praksis.
 
Konfirmander og hold med særlige behov.
§ 19. Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af konfirmationsforberedelsen skal særlige behov hos udviklingshæmmede konfirmander og konfirmander med forskellige typer af opmærksomhedsforstyrrelse tilgodeses.
Stk. 2. Såfremt der i en almindelig skoleklasse er konfirmander, der har særlige behov, og som har støttelærer i skolen, skal konfirmanden ligeledes have kvalificeret støtte i konfirmationsforberedelsen.
Stk. 3. For bedst at tilgodese de særlige behov hos den i stk. 1 nævnte gruppe kan der være behov for at samle konfirmanderne på særlige hold. Provsten har ansvaret for tilrettelæggelsen af specialundervisningen. Holdstørrelse, undervisning og tidsmæssig udstrækning skal tilpasses de enkelte holds særlige behov.
Provstiudvalgskassen afholder udgiften ved tilbud om konfirmationsforberedelse efter denne bestemmelse. 
 

Børnekonfirmandundervisning
* Adgang til at deltage i børnekonfirmandundervisningen har alle børn på tredje eller fjerde
klassetrin.
* Børnekonfirmandundervisningens mål skal nås ved at formidle kendskab til kirke og kristendom i mødet med børnenes egne erfaringer og spørgsmål.
* Det påhviler menighedsrådet at sørge for, at der er et tilbud om børnekonfirmandundervisning til sognets børn.
* Undervisningen kan tilbydes i et samarbejde mellem flere sogne.

Bestemmelsen gælder et tilbud til alle børn. Det vil sige at det også gælder dem med særlige behov, 
udviklingshæmmede børn og børn med forskellige typer af opmærksomhedsforstyrrelser. 

Den endelige anordning trådte i kraft 1. oktober, 2014. 

Se hele anordningen her