Fokus på kirkens undervisning


I de seneste år er der generelt sat fokus på den undervisning folke-
kirkerne tilbyder, i sær når det gælder den dåbsoplærende aktivitet. Det
er et vitalt område for kirkens selvforståelse at have et optimalt lærings-
miljø for myndiggørelse af den døbte. Indsatsen er også afgørende for kommende generationers forhold til den kristne tro og et vigtigt bidrag til børn og unges identitet og religiøse dannelse. 

Kirkens møde med børn til undervisning og unge til konfirmandforbe-
redelse rummer store muligheder og er samtidig præget af udfordringer.
Det gælder på en række områder, som f.eks. koblingen mellem tro og de unges livserfaring, behovet for ritualer og religiøs praksis, inklusion og de unges forventninger om indflydelse. Der til kommer indarbej-
delse af de mange formidlingstilgange, digitale medier og kreative arbejdsformer. Det stiller større krav til undervisningen, hvor et tættere samarbejde mellem præster og sogne kan danne grundlag for udvikling og forsøg med strukturændringer i tidsrammerne for undervisningen.

En sammenhængende konfirmandforberedelsen må have kontinuitet. Perioder med morgentimer i kirkeåret opfylder det mål og giver perspektiv. Men samtidig kan der være behov for udvidede tidsrammer til andre læringsaktiviteter og oplevelser. Derfor er det vigtigt at bevare og styrke den positive relation til skolerne, så man i frugtbar drøftelse taler sig frem til de bedste rammer for en fleksibel forberedelse.
Tilmed er der pr. 1. oktober, 2014 kommet en ny anordning om konfirmation, som også rummer en række nye udfordringer. Se nærmere her. 

Folkeskolereformen og de nye tider

De nye reformkrav i alle folkeskoler med udvidet timetal for både 3. og 7. klasse udløser samtidig nye tidsmæssige placeringer for konfirmandundervisningen. Der er stadig lovmæssig bestemmelse for at den skal placeres i skoletiden (§ 53 i folkeskoleloven), mens det er mere flydende, hvor den kirkelige undervisningen af børn kan placeres. I Budolfi provsti falder de lokale aftaler med skolerne forskelligt ud med en kommunal rammeaftale, som udgangspunkt og sikkerhedsnet. Se nærmere her. 

Børn, unge og kirken

En konfirmandundervisning, der på forskellig måde involverer de unge, er en af de vigtigste investeringer i folkekirkens fremtid. Det kan samtidig forstærke den mangfoldige kontaktflade kirken har med mange hjem det ene år efter det andet.

Budolfi provsti i Aalborg har prioriteret området højt og bl.a. etableret en fuldtidsstilling til udvikling og koordinering af den kirkelige undervisning for både 3. og 7. klassekonfirmander. Projektlederen skal bl.a. arbejde med vejledning og støtte til den enkelte, skabe forum for erfaringsdeling, organiserer fælles begivenheder på tværs af sogne, give pædagogisk inspiration og arbejde for etablering af forsøg med alternative tidsrammer med udgangspunkt i sognenes eksisterende forhold. Der til kommer en organisering og strukturering af undervisning for alle børn og unge på byens specialskoler/afdelinger. 
 

I samråd og fælles beslutning mellem alle provstiets menighedsråd og præster er der nedsat en styregruppe til at følge projektet. 
Logoet for projektet er et kvadrat i en af kirkeårets liturgiske farver med et K og to grundsymboler. Det er et af de vigtigste mål i konfirmandforberedelsen at forbinde de unges livserfaring (hjertet) med det kristne budskab om Guds kærlighed (korset).  

"Konfirm.dk" er primært oprettet for at give alle parter information om projektet i samspil med de sociale medier og skabe et internt forum for præster, der underviser konfirmander i provstiet (intranet).