Konfirmandundervisning under den nye folkeskolereform

Rammeaftale med Aalborg kommune
 
Konfirmationsforberedelse er ikke en del af hverken den fagopdelte eller understøttende undervisning, og skal derfor placeres ud over de 35 timers undervisning. Der er i forbindelse med folkeskolereformen ikke foretaget ændringer af folkeskolelovens §53 om tiden for konfirmationsforberedelse:
 
§53 ”Tiden for konfirmationsforberedelsen fastsættes ved forhandling mellem kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen efter forhandling med de berørte menighedsråd.
 
Stk. 2. Der skal sikres konfirmationsforberedelsen den nødvendige tid inden for de rammer, der er fastsat, jf. §40, stk. 2, nr. 5, og § 44, stk. 2, nr. 1.”

Ifølge seneste justering af folkeskolereformen, er der nu lovgrundlag for at forkorte den understøttende undervisning, således at skoleundervisningen på 7. klassetrin kan rammesætte med 35 lektioner pr. uge incl. konfirmandforberedelse.

I forbindelse med indførelsen af den længere skoledag har Skoleforvaltningen holdt en række møder med domprovsten og projektlederen fra Budolfi provsti for at finde løsninger på, hvordan konfirmationsforberedelsen fremover skal placeres. Der er forhandlet en rammeaftale, der evalueres hvert år.
 

Gældende rammeaftale med Aalborg kommune

Konfirmationsforberedelsen skal have en varighed på mindst 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner. Rammeaftalen indeholder 50 lektioner svarende til 37,5 time.
 
Morgenmoduler kl. 8.00 – 9.30 (14 lektioner/10,5 timer)

Eftermiddagsmoduler kl. 14.30 – 16.00 (24 lektioner/18 timer)

3 halve dage kl. 13.00 - 16.00 (12 lektioner/9 timer)

Rammen er på 50 lektioner og det er fordelingen af denne, som kan justeres lokalt mellem præst og skoleleder.
 
Rammeaftalen evalueres hvert år. Næste gang i foråret 2023.
 
Gældende notat (fra august 2015)
  1. Indgåede aftaler mellem præst og skole skal efterkommes. Evt. aflysning/flytning af konfirmationsforberedelsen skal ske minimum 14 dage før det aftalte tidspunkt. 
  2. Skolernes skemalægning skal tage højde for transporttid, så konfirmationsforberedelsen kan begynde rettidigt. 
  3. Sogne med flere hold skal tilbydes mere end et tidspunkt og én ugedag til konfirmationsforberedelsen.
Gældende notat august 2020
  1. 4.I henhold til Folkeskoleloven § 16 d har skoleudvalget den 21.05.19 godkendt, at skolerne i forbindelse med konfirmationsforberedelsen på 7. klassetrin har mulighed for at afkorte den understøttende undervisning med optil 60 undervisningstimer svarende til 80 lektioner. Konfirmationsundervisningen i Aalborg Kommune er fastsat til 50 lektioner, de resterende 30 lektioner kan anvendes til transport, deltagelse i gudstjenester og andre aktiviteter i forbindelse med konfirmationsforberedelsen.
Andre gældende bestemmelser i Budolfi provsti:
  • Den lokale præst laver tidsmæssig årsplan og tager initiativ til dialog med den lokale skole gerne inden 1. juni, således der efterfølgende lokalt er aftalt en årsplan for samarbejdet.
  • Den tidsmæssige placering af minikonfirmandundervisningen aftales med de lokale skoler. 
  • Der vil løbende være dialog mellem provstiet og Skoleforvaltningen med henblik på evaluering af rammeaftalen.