Målet for øje


At sætte et fælles mål for et indsatsområde er på alle måder afgørende. Det skaber retning og prioritering og er hele grundlaget for at planlægge arbejdet. Det sikre samtidig at ressourcerne bruges på bedste måde.

I projektet "kirkelig undervisning" er der sat nogle overordnede mål, ligesom styregruppen arbejder med flere delmål på væsentlige områder. Provstudvalget tager stilling til nødvendige ressourcer og de økonomiske rammer. 

Det gælder bl.a. en styrket indsats for sognenes minikonfirmandundervis-
ning, samt det stigende behov og krav om tilbud om undervisning for børn og unge med særlige behov. Det sidste er fremover et anliggende for provstiet over den lokale kirkelige ligning i samråd med menighedsrådene. 

Målsætninger:
 
1. At opnå et større samarbejde mellem præster og sogne om den kirkelige undervisning (3. og 7. klasse) i hele provstiet.

2. At understøtte målet om en varieret undervisning med vægt på elementer af bevægelse og kreativitet på alle konfirmandhold.  

3. At der i den kirkelige undervisning (3. og 7. klasse) etableres delprojekter og forsøgsaktivitet.

4. At opnå erfarings- og vidensdeling imellem præster og sogne.  

5. At opnå de bedst mulige forhandlingsresultater i rammeaftalen med Aalborg kommune og i samarbejde med alle berørte sogne.

6. At opnå overblik over alle sognes undervisningsopgaver på både 3. og 7. klassetrin, incl. børn og unge med særlige behov. 

7. At opnå en tydelig kommunikation og klar information om projektet til alle undervisere og menighedsråd.

8. At ny-ordinerede præster med embede i provstiet får vejledning, hjælp og støtte i opgaven at undervise konfirmander.


Målsætninger - særlig i fokus fremadrettet:

9. At alle provstiets fri-, privat- og folkeskoler får tilbud om minikonfirmandundervisning, evt. i samarbejde mellem sogne og undervisere.

10. At alle skolers specialafdelinger i provstiet får kvalificeret tilbud om konfirmandforberedelse og konfirmation for unge med særlige behov*.

11. At alle skolers specialafdelinger i provstiet får kvalificeret tilbud om minikonfirmandundervisning for børn med særlige behov*.

12. At udvide og udvikle de nødvendige ressourcer og kvalifikationer for præster og andre, der har undervisningsansvar for hold af børn og unge med særlige behov.

13. Hvor det er nødvendigt - at få struktureret en støtteordning (mere en én underviser) på ”almenhold” med inklusion.

14. Hvor det er nødvendigt - at få struktureret en støtteordning på minikonfirmandhold med inklusion.

* Udviklingshæmmede, børn og unge med forskellige typer af opmærksomhedsforstyrrelse og elever med fysiske handicaps.